LoginsService Usługa


Utworzono usługę.

Aby ją przetestować, należy utworzyć klienta i użyć go do wywołania tej usługi. Można to zrobić, korzystając z narzędzia svcutil.exe w wierszu polecenia z następującą składnią:


svcutil.exe http://bilbo2/LoginsService.svc?wsdl

Spowoduje to wygenerowanie pliku konfiguracyjnego i pliku kodu zawierającego klasę klienta. Dodaj oba pliki do aplikacji klienta i użyj wygenerowanej klasy klienta do wywołania usługi. Na przykład:

C#

class Test
{
  static void Main()
  {
    LoginsServiceClient client = new LoginsServiceClient();

    // Użyj zmiennej „client” do wywoływania operacji dla usługi.

    // Zawsze zamykaj klienta.
    client.Close();
  }
}

Visual Basic

Class Test
  Shared Sub Main()
    Dim client As LoginsServiceClient = New LoginsServiceClient()
    ' Użyj zmiennej „client” do wywoływania operacji dla usługi.

    ' Zawsze zamykaj klienta.
    client.Close()
  End Sub
End Class